Citační analýzy

Knihovna univerzitního kampusu zpracovává citační analýzy pro potřeby habilitačního a profesorského řízení. Výstupem jsou vyplněné přílohy 4-7 dle Směrnice MU č. 7/2017 (v případě LF i Dotazník pro habilitační řízení, nebo Dotazník pro řízení ke jmenování profesorem).
Při přípravě příloh je nezbytná aktivní spolupráce žadatele. V případě neaktivní spolupráce (uchazeč nezareaguje na zprávu KUK do 30 kalendářních dnů od odeslání) může KUK ukončit spolupráci s uchazečem a není povinna mu přílohy zpracovat.

Komu je služba poskytována

Služba je poskytována uchazečům o habilitační a profesorské řízení na FaF, FSpS, LF a PřF Masarykovy univerzity.

Jak je služba poskytována

Zpracování příloh by mělo proběhnout pokud možno co nejblíže k termínu, kdy budete odevzdávat ostatní podklady k habilitačnímu řízení a dokončovat habilitační práci. Tehdy zašlete svoji žádost na ca@ukb.muni.cz. Prosíme, nezasílejte vlastní publikační přehledy, protože si je z příslušných databází vygenerujeme sami a až při jejich konzultaci s vámi bude prostor pro doplnění případných dalších publikací. V případě uchazečů na LF zpracováváme přílohy za předpokladu, že splňujete doporučené hodnoty prvních třech položek dotazníku LF, tj. pravidelná výuka na LF, recenzované učebnice nebo kapitoly v tištěných knihách a vámi řešený projekt výzkumu.

Protože zpracování citačních analýz není zcela automatizované, doba zpracování příloh je 1-2 týdny v závislosti na množství vašich publikací a citací. O termínu zahájení zpracování příloh budete knihovnou informování (odvíjí se od počtu před Vámi došlých požadavků a personálních kapacit v knihovně).

Cena služby

První analýza vyžádaná uživatelem nebo její aktualizace požadovaná fakultním oddělením pro kvalifikační rozvoj je zdarma. Aktualizace analýzy vyžádaná uživatelem je zpoplatněna sazbou 250 Kč/hod. (orientační doba zpracování je 14 hodin pro uchazeče s 20 publikacemi a 64 citacemi).

Instrukce k vyplňování příloh

FaF

V současnosti na FaF neprobíhají žádná habilitační a jmenovací řízení.

FSpS

Uchazeči z FSpS se řídí pokyny na těchto stránkách: Habilitační a jmenovací řízení | Fakulta sportovních studií MUNI

LF

Doporučený postup vyplnění příloh a dotazníku LF se nachází zde: Habilitační a jmenovací řízení | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity | MED MUNI

Pod níže uvedenými odkazy najdete přílohy a dotazník s instrukcemi k vyplnění a vzorovými příklady:

PřF

Uchazeči chystající se k habilitačnímu/profesorskému řízení na PřF se řídí jejími pokyny.

Pod níže uvedenými odkazy najdete přílohy a dotazník s instrukcemi k vyplnění a vzorovými příklady:

Kontakt

ca@ukb.muni.cz